«

»

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАВОДКОВОГО РЕЖИМУ Р. ДНІСТЕР – М. ЗАЛІЩИКИ

Кожем‘якін Д.В., студентЧорноморець Ю.О. к.геогр.н., асистент кафедри гідрології та гідроекології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Басейн річки Дністер розташований в зоні розвитку інтенсивної зливової діяльності. Характерною особливістю гідрологічного режиму гірської частини річки є утворення паводків протягом всього року. Такі паводки досить часто набувають катастрофічного характеру і призводять до значних руйнувань житлових будинків, доріг та інших об‘єктів інфраструктури регіону. Метою досліджень є вивчення максимального стоку на річці Дністер за даними гідрологічного поста в м. Заліщики для оцінки та порівняння параметрів паводкового режиму в теплий та холодний періоди року.

До паводків, в даному випадку, відносяться ті підйоми, за яких найбільші  витрати води перевищували найменші річні максимальні характеристики за багаторічний період[1]. Таким чином, критерієм відбору паводків для теплого періоду була витрата води 304 м3/с. Для холодного періоду цей критерій відбору склав 486 м3/с. Дощові паводки теплого періоду вибирались від дати кінця останнього піку періоду сніготанення на межі квітня та травня до дати появи осінніх льодових утворень. Дати початку та кінця паводку визначались за гідрографами стоку. В процесі визначень характеристик паводків базисний стік був виключений. За дату перед паводкової витрати бралась дата, яка передувала помітному підйому кривої на гідрографі. За дату закінчення паводку бралась дата, яка відповідала витраті води на спаді паводку, близькій до перед паводкової витрати. Всі обчислення проведено за гідрологічний рік, визначення початок якого кожного разу різний, однак для території України він приймається переважно за 1 листопада. До основних характеристик паводків, що визначалися в даній роботі відносяться: максимальний модуль стоку за паводок, сумарний шар стоку за період проходження паводку, та тривалість паводку у днях.

Паводки Дністра нерівномірно розподілені протягом всього року з певними, сезонними піками і спадами. Критерій відбору паводків теплого періоду на 37 % нижчий за критерій відбору холодного періоду. Це відбувається за рахунок того, що паводки холодного періоду мають переважно змішане походження, що обумовлює вище значення базисного стоку в нижній частині амплітуди, за якою власне і  визначається критерій відбору паводку. Всього до розрахунку прийнято 422 паводки за період від початку безперервних спостережень на р.Дністер – м.Заліщики (1948 р.) до 2013 року включно. Оцінка характеристик паводків здійснювалася окремо для теплого та холодного періодів року, а також спільна  оцінка всіх паводків разом за гідрологічний рік. Вихідні послідовності перевірено на однорідність за критеріями Стьюдента Фішера та Вількоксона. Оцінюючи всі паводки разом, незалежно від їх генетичних особливостей, виявлено порушення однорідності більшості критеріїв для кожної з їх характеристик, за виключенням критерію Стьюдента у випадку абсолютного максимального модулю стоку та критерію Фішера для сумарного шару стоку за паводок та його тривалості. Натомість при виділенні окремо дощових та сніго-дощових паводків для абсолютного максимального модулю стоку порушення однорідності має місце лише у холодний період, тоді як паводки теплого періоду за всіма критеріями є однорідними. Такий висновок свідчить про доцільність виділення паводків за генетичними ознаками.

Відповідно до проведених розрахунків можна зробити висновок, що максимуми паводків теплого періоду переважно вищі відповідних характеристик холодного періоду і це перевищення в середньому за період спостережень становить 35%. Тривалість паводків холодного періоду на 22 % вища, ніж тривалість паводків теплого. Середній шар стоку паводків теплого періоду на 20% нижчий за ту ж характеристику холодного періоду. Шар сумарного паводкового стоку все ж переважає у паводків теплого періоду на 17 %, оскільки середня багаторічна кількість паводків в теплий період (4-5 паводків) більша ніж в холодний(3 паводки). Найбільше значення модулю стоку теплого періоду, а також розмах варіювання, коефіцієнти варіації і асиметрії приблизно у 1,5 рази вищі для паводків теплого періоду.

Запропонована оцінка характеристик паводкового режиму може бути використана в рамках реалізації окремих положень Директиви Європейського Союзу [2] для басейну Дністра, зокрема розділу ІІ, який має на меті попередню оцінку ризиків, пов‘язаних із затопленнями територій, оскільки свідчить про значне підвищення ймовірності формування високих паводків у теплий період, особливо в липні місяці.


Список використаної літератури

  1. Сусідко М.М., Полякова С.О., Щербак А.В. Каталог характеристик дощових і сніго-дощових паводків на річках Карпатського регіону за 1989-2002 роки // Наук. пр. УкрНДГМІ.-2006, вип. 255. – С. 299-310.
  2. Директива 2007/60/ЄС Європейського Союзу і Ради Європи від 23.10.2007 р. Офіційний журнал Європейського Союзу. L.288/77 від 6.11.2007 р.