«

»

ФОРМУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА МАЛИХ ВОДОЗБОРАХ В УМОВАХ ВЕРХНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я (ПО ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДНОБАЛАНСОВОЇ СТАНЦІЇ)

Бояринцев Є.Л., к.геогр.н., доц., Гопченко Є.Д., д.геогр.н., проф., Сербов М.Г., к.геогр.н., доц.

Одеський державний екологічний університет


Придеснянська воднобалансова станція (ПДВБС) знаходиться в 40 км від м. Новгород-Сіверського, між селами Покошичі та Криски Коропского району Чернігівської області. Пункти спостережень станції розташовані на водозборах р. Головесні і частково р. Ліски – правобережних притоках р. Десни (приток р.Дніпро). Визначні паводки на досліджуваній  території  формуються,  (за  термінологією  професора А.М. Бефані) за типом зливового,  або підвішеного       схилового, умовність його описується  співвідношенням:   t  > kt ,тобто   інтенсивність      опадів   t перевищує  інтенсивність  вбирання  води  в   ґрунт kt .  Аналіз  матеріалів спостережень Придеснянської ВБС показав, що найбільший модуль дощового стоку за весь період спостережень сформувався в басейні струм. Липіне площею 0,13 км2 5 серпня 1982 р. і становив 20500 л/с*км2,  що майже у два рази перевищив попередній у ранжованому ряду максимальних модулів за багаторічний період спостережень. Тривалість цього паводку від початку стоку й до його завершення становила 54 хвилини, тривалість підйому до максимальної ординати — 8 хвилин. Загальна кількість опадів за плювіографи дорівнювало 37мм, причому 33 мм випали за чотири хвилини. Шар стоку становив 23 мм, а втрати, таким чином, дорівнювали 12 мм.  Слід зауважити, що цей  паводок  сформувався на фоні тривалої посушливої погоди. По даних зливомірного кущу  ПДВБС, на відстані одного кілометра кількість опадів зменшилась майже у двічі, а на відстані 5 км — не перевищували 20 мм, тому на інших  водозборах цій паводок був незначним.

Для усіх дощів, яки сформували значні (менш 20%-ой ймовірності перевищення) максимальні модулі стоку, по результатах розшифровки плювіографів, були побудовані залежності слою дощу на відстані від їх у центрі. Такі криві індивідуальні для кожного випадку індивідуальні, однак добре ілюструють значну неоднорідність кількості опадів в межах невеликих водозборів (близько 20 км2). Найбільша просторова редукція опадів на відстані від центру дощу характерна для короткочасних зливових дощів, значно менша – для дощів циклонічного походження. Значні  тривалі  дощі,  ,  мають  значно  меншу  інтенсивність,  а  поверхневий стік може сформуватися лише на суглинних ґрунтах, випасах, та прируслових ділянках схилів, де інтенсивність вбирання вологи значно нижча, ніж на супіщаних   ґрунтах.   В   умовах     широкого   розповсюдження супіщаних ґрунтів, які характеризуються значною інтенсивністю вбирання вологи, поверхневий стік може сформуватися лише за рахунок коротких потужних злив, особливістю яких є мала площа основного ядра опадів та значно більша інтенсивність опадів. У зв’язку з цим залежність між максимальним модулем стоку та загальним шаром зливоформуючих опадів для малих водозборів ПДВБС практично відсутня. Для подальшого аналізу була побудована залежність максимальних модулів стоку від максимального за 30 хвилин шару опадів (рис.1).

Рисунок 1 – Залежність максимальних модулів стоку дощових паводків малих водозборів Придеснянської воднобалансової станції від кількості опадів за попередні 30 хвилин.

Ця залежність для кожного водозбору індивідуальна, а розташування ліній в полі цього графіку визначається характером підстильної поверхні – ухилом схилів та характером ґрунтів. В басейні струм.Ліпине широко розповсюджені суглинні ґрунти, поверхня перерізана балками та  ярами, що сприяє відносно малому вбиранню вологи за умовами концентрації схилового стоку. В басейні струм.Вороній Яр широко розповсюджені супіщані ґрунти, практично відсутні яри та менш похили схили, тому інтенсивність схилового припливу тут значно менша.