«

»

ОЦІНЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ СЕРЕДНЬОРІЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ ТА ПОВІТРЯ В БАСЕЙНІ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)

Баужа Т.О., к.геогр.н.

Український гідрометеорологічний інститут


Температура води є важливою фізичною властивістю річкової системи. Основним фактором, який обумовлює термічний режим річок є температура повітря. Однак однозначність залежності між температурою повітря та температурою води в річках порушується місцевими особливостями, які характерні для річки в цілому або для окремих її ділянок.

Актуальність даного дослідження визначається не лише тим, що в сучасних кліматичних умовах важливо досліджувати температуру води, тому що вона впливає на гідрологічні, гідрохімічні,  гідробіологічні процеси та визначає використання річкових вод у промисловості, комунальному, сільському господарстві, рекреації і т.п. [1], а й тим, що більшість річок басейну, який було обрано для дослідження відчувають вплив господарської діяльності людини (скидання в річки промислового та побутового стоку, шахтних вод, зарегульованість річок ставками та водосховищами), що в свою чергу призводить до зміни  термічного режиму. Значна роль також належить і ґрунтовим водам, які в зимовий час значно тепліші, а в літній інколи холодніші, ніж вода в річках.

Метою даної роботи є дослідження однорідності та стаціонарності багаторічних коливань середньорічної температури води та середньорічної температури повітря в басейні Сіверського Дінця, що надасть змогу виявити можливі зміни та проаналізувати їх причини.

Оцінку однорідності середньорічної температури виконано на основі гідролого-генетичного аналізу [2] за даними 33 гідрологічних пунктів та 14 метеостанцій, які знаходяться в межах басейну річки Сіверський Донець,  за багаторічний період (з початку спостережень по 2013 р. включно). Найбільш   тривалий   період   спостережень   має   пост   р. Вільхова у м.Лисичанськ – 61 рік, а найменш тривалий – р. Лопань у с. Козача  Лопань – 24 роки. Статистична обробка вихідних даних спостережень була виконана за допомогою програми Hydroparser, яка є проектом у вільному доступі на інтернет-ресурсі GitHub (розробник Заболотній О.Ю.).

За даними спостережень на різних гідропостах встановлено, що середня багаторічна температура води річок Сіверського Дінця коливається в межах від 8,5°C (р. Лопань – смт Козача Лопань) до 13,9°C (р.Уди – смт Безлюдiвка), а середньорічна Tповітря – від 7,2°C до 8,9°C.

Аналіз сумарних кривих та інтегральних кривих відхилень середньорічної температури води та температури повітря показав, що ряди спостережень є однорідні. Багаторічні коливання середньорічної температури повітря та середньорічної температури води в басейні Сіверського Дінця є синхронними. Однак, інтегральні криві відхилень температури води для 8  гідрологічних  пунктів  (рис.1,а)  (р.Лугань  –  м.Зимогір’я, р.Лугань – м.Луганськ, р.Вільхова – м.Луганськ, р.Кривий Торець – смт Олексієво-Дружківка, р.Сіверський Донець – с.Кружилівка, р.Сіверський Донець   – с.Стародубівка,    р.Сіверський    Донець    –  м.Лисичанськ, р.Сіверський Донець – смт Станиця Луганська) є асинфазними по відношенню до кривих інших 25 гідропостів та Tповітря всіх 14 метеостанцій (рис.1, б).

Рисунок 1 – Інтегральні криві відхилень багаторічних коливань середньорічної температури води річок (°C) та середньорічної температури повітря в басейні(°C) Сіверського Дінця.

В свою чергу, це свідчить про антропогенний вплив на температуру води даних річок, оскільки поблизу цих постів розміщені промислові підприємства. Підтвердженням такого висновку також є побудована матриця парних коефіцієнтів кореляції температури повітря та температури води, яка показала, що найменш тісний зв’язок між цими двома змінними спостерігається саме для, вищевказаних, 8 гідропостів. На цих пунктах з початку 90-х років  відбувається  помітне різке зниження середньорічної температури води, яке триває і до цих пір.


Список використаної літератури:

  1. Bruce W. Webb. Long-term changes in river temperature and the influence of climatic and hydrological factors / Bruce W. Webb, Nobilis // Hydrological Sciences Journal. – 2007. – 52(1). – 74-85.
  2. Горбачова Л. О. Методичні підходи щодо оцінки однорідності і стаціонарності гідрологічних рядів спостережень / Л. О. Горбачова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2014. – Т. 1 (32). – С. 22-31.