«

»

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УЗГОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ГІДРОЛОГІВ В КОНТЕКСТІ БАСЕЙНОВОГО ПРИНЦИПУ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Холоденко В.С., к.геогр.н., Галік О.І., к.с.-г.н., Будз О.П., к.т.н., Косяк Д.С., к.геогр.н.

Національний університет водного господарства та природокористування


Актуальність проблеми раціонального використання природних ресурсів, зокрема водних, відновлення екосистем, захисту територій і населених пунктів від руйнівної дії вод стала одним із чинників національної безпеки України.

Все це зумовлює підвищення вимог до якості підготовки фахівців водогосподарського профілю, а також удосконалення та розширення існуючого переліку спеціальностей за цим профілем. Тому реалізація концепції басейнового управління використання та охорони водних ресурсів потребує відповідного кадрового забезпечення.

Необхідність підготовки саме гідрологів для водогосподарських організацій зумовлена зростаючою потребою ефективного виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення розробки та виконання адаптаційних заходів, пов’язаних з сучасними кліматичними змінами.

Басейновий підхід при використанні та охороні водних ресурсів планується реалізовувати фахівцями, які будуть підготовлені за нещодавно відкритою спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та технології». Це будуть інженери – гідротехніки, навчальні програми яких будуть включати дисципліни підготовки гідромеліораторів та фахівців з гідротехнічного будівництва. У вигляді спеціалізації будуть розглядатися дисципліни з раціонального використання та охорони водних ресурсів. Гідрологічна підготовка таких фахівців буде зведена до мінімуму. Практика показує, що тільки технократичний підхід до використання водних ресурсів не дозволяє реалізувати басейновий підхід.  Необхідно, щоб у штати фахівців басейнових управлінь Держводагенства України були широко залучені гідрологи.

Програма підготовки гідрологів у ВНЗ раніше складалася відповідно до галузевих стандартів. Проте кожен ВНЗ мав свої розбіжності та неузгодженості з цими галузевими стандартами щодо переліку навчальних дисциплін, їх аудиторних годин, кредитів тощо. Зараз закон України [1] говорить про те, що кожен ВНЗ у змозі сам вибирати та запроваджувати нові спеціалізації у вузі, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін. Також у ньому зазначається, що загальний обсяг вибіркових дисциплін для студентів має складати не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС.

Тому ми, враховуючи всі стандарти, положення, бажання працівників БУВР, виробничників, вважаємо, що сьогодні навчальні плани підготовки фахівців гідрологів повинні базуватися, виходячи з того, що: 60 % у них повинні бути нормативні дисципліни, з яких 20 % — нормативні (математика, фізика тощо), а 40 % — нормативні дисципліни професійно- практичної підготовки. Також у навчальних планах повинні бути 20 % дисципліни вибору студента і 20 % — вибору вузу. Кількість практик повинна узгоджуватися відповідно до певних вимог так, щоб канікули не перевищували 8 тижнів. Кількість аудиторних годин повинна бути не менше, ніж 50 % [2], особливо для дисциплін професійно-практичної підготовки. Зрозуміло, що ВНЗ можуть ставити і мінімальну межу аудиторних годин цих рекомендацій — 33 %, але тоді виробничникам прийдеться займатися до навчанням таких спеціалістів на своїх підприємствах. У нормативні дисципліни професійно-практичної підготовки необхідно включати і дисципліни щодо управління басейновим принципом водними ресурсами, які обов’язково повинні бути складені, включаючи структурно-логічні схеми дисциплін, які показують, що повинно викладатися спочатку, а що вкінці. Вибір студента повинен бути таким, щоб він міг отримати знання із суміжних дисциплін блоками: геоінформаційні системи, меліорація, гідротехнічні споруди, природокористування, екологія, агрономія та грунтознавство, водні ресурси та аквакультура, управління та організація водними ресурсами, комп’ютерна техніка, географія, іноземна мова. При чому іноземна мова повинна бути включена по всіх циклах на всіх курсах. А дисципліни за вибором вузу повинні базуватися тільки виключно на специфіці ВНЗ. Вважаємо, що навчальна програма гідролога повинна закінчуватися комплексним екзаменом, який буде включати перелік завдань з дисциплін за вибором вузу та дисциплін професійно-практичної підготовки такого фахівця. Також бажано обговорювати у ВНЗ, де є підготовка гідролога введення кроків – комплексний підсумковий контроль за певний етап навчання, який зможе показати, чи здатний студент продовжувати навчання за певним напрямом.


Список використаної літератури

  1. Про вищу освіту [Текст]: [Закон України: офіц. текст: за станом на 1 липня 2014 року, № 1556-VII]. – К.: Відомості Верховної Ради, 2014, № 37- 38, ст. 2004.
  2. Роз’яснення та рекомендації щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 року № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015-2016 навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про вищу освіту» (додаток до листа МОН від 13.03.2015 р. № 1/9-126).