«

»

ДОСЯГНЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІДРОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ЇЇ РОЗВИТКУ

Хільчевський В.К.1, д.геогр.н., проф., Гопченко Є.Д.2   д.геогр.н., проф.,

Лобода Н.С.2, д.геогр.н., проф., Ободовський О.Г.1, д.геогр.н., проф., Гребінь В.В.1, д.геогр.н., проф.,

Шакірзанова Ж.Р.2, д.геогр.н., проф., Ющенко Ю.С.3, д.геогр.н., проф., Шерстюк Н.П.4, д.геогр.н., проф., Овчарук В.А.2, к.геогр.н., доц.

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2Одеський державний екологічний університет

3Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

4Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Розвиток університетської гідрології в Україні – це становлення та розвиток наукових шкіл, які також сприяють підготовці університетами фахівців. Визнання наукової школи відбувається за значимістю результатів досліджень засновника школи та його учнів. Давні традиції гідрологічних досліджень існують в Одеському державному екологічному університеті, як профільному ВНЗ. Серед класичних університетів лідером вважається Київський національний університет ім. Т.Шевченка. Розвивається гідрологія у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара, Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). У 2015 р. КМ України переформатував спеціальності з підготовки фахівці у ВНЗ – зокрема, гідрологія як спеціалізація увійшла до спеціальності «Науки про Землю».

На кафедрі гідрології суші Одеського державного екологічного університету у 1950-х рр. сформувалася відома в Україні та поза її межами наукова школа теоретичної та прикладної  гідрології. Засновниками цієї школи були проф. Бефані А.М. та проф. Бефані Н.Ф. На сьогодні наукову школу очолює завідувач кафедрою гідрології суші проф. Гопченко Є.Д. Основні напрями досліджень: процеси формування максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль у різних природних умовах; нормування розрахункових характеристик гідрологічного режиму річок. Під керівництвом проф. Шакірзанової Ж.Р. отримали подальший розвиток дослідження з довгострокового прогнозування стоку річок. Науковцями підготовлено 9 монографій.

Під керівництвом проф. Гопченка Є.Д. та проф. Лободи Н.С. наприкінці XX ст. розроблено стохастичну модель «клімат-стік» для оцінювання водних ресурсів територій в умовах антропогенного впливу. Під керівництвом проф. Лободи Н.С. (нині зав. кафедрою гідроекології та водних досліджень) вивчаються наслідки впливу змін клімату та водогосподарських перетворень на гідролого-гідроекологічний стан водних об’єктів (участь у 4 колективних монографіях).

Гідрологічні дослідження на кафедрі гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка виконуються в рамках започаткованої в 1970-х рр. проф. Пелешенком В.І. наукової школи гідрохімії та гідроекології. На сьогодні кафедру очолює проф. Хільчевський В.К., який разом з професором кафедри Ободовським О.Г. є затвердженими в університеті керівниками цієї наукової школи.

Наприкінці ХХ ст. на кафедрі були здійснені дослідження хімічного складу поверхневих вод України, матеріали яких опубліковано в «Гидрохимическом атласе СССР» (1990), а згодом увійшли до «Національного атласу України» (2007).

Під керівництвом проф. Хільчевського В.К. розроблено та апробовано методологію дослідження гідрохімії регіональних басейнових систем в умовах антропогенного впливу (опубліковано 10 монографій).

Проф. Гребенем В.В. здійснено оцінку гідрологічного режиму та водних ресурсів річок України в умовах кліматичних змін.

Методологію гідролого-екологічного аналізу руслових процесів, розроблену проф. Ободовським О.Г., реалізовано для річок України. Розроблено нові підходи до оцінки стійкості русел, руслоформувальних витрат води та екологічних аспектів прояву руслових процесів.

Наразі виконуються гідролого-гідроекологічні дослідження, пов’язані з імплементацією положень Водної рамкової директиви Європейського Союзу у практику водного господарства України (Гребінь В.В., Ободовський О.Г., Хільчевський В.К.).

На кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича під керівництвом проф. Кирилюка М.І. оцінено водний баланс і якісний стан  водних  ресурсів Українських Карпат та виконуються дослідження теоретичних, методичних та прикладних питань руслових процесів річок басейнових систем Карпато–Подільського регіону (керівник – зав. кафедрою, проф. Ющенко Ю.С.).

Кафедрою гідрометеорології та геоекології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара досліджено особливості гідрохімічних процесів у техногенних і природних водних об’єктах Кривбасу, виконується оцінка техногенного впливу на екосистеми річок регіону (проф. Шерстюк Н.П.).

На кафедрі водогосподарської екології, гідрології та гідравліки Національного університету водного господарства та природокористування під керівництвом акад. НААН України Яцика А.В. розроблено положення управління водними ресурсами та їх використання, здійснюється комплексна екологічна оцінка водних ресурсів.