«

»

КОРОТКИЙ ОГЛЯД МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КІНЦІ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНI

Івус Г.П., к.геогр.н., проф.,

Одеський державний екологічний університет

Мартазінова В.Ф., д.ф.-м.н., проф.,

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України


В останні 25 років оперативна, науково-дослідницька та освітня діяльність в галузі метеорології усіма службами в Україні, що проводили цю роботу, здійснювалася одночасно з процесами реформування науки, докорінної переробки форм і методів роботи.

Почався відтік висококваліфікованих кадрів (як за кордон, так і природний), виникли проблеми з оплатою комунальних та інших послуг, практично припинився випуск молодих фахівців, знизилась зацікавленість в підвищенні кваліфікації, в отриманні вченого ступеню і звання.

Для того, щоб система не обвалилася остаточно, необхідно підсумувати наявний потенціал, і на цій основі створити спробу прориву в майбутнє. Природно, для реалізації майбутніх планів потребуються надзвичайні зусилля з розвитку ініціативи, підприємливості, інтенсифікації праці і підвищення її продуктивності.

Науково-дослідні роботи в Україні у галузі метеорології в основному виконуються в УкрГМІ ДСНС України та НАН України ОДЕКУ МОН України та Київським національнім університетом імені Т. Шевченка за наступними напрямками:

  • теоретичні дослідження, моделювання і моніторинг глобальної циркуляції атмосфери;
  • дослідження погодоутворюючих процесів синоптичного масштабу;
  • дослідження регіональних і мезометеорологічних гідродинамічних процесів.

Розроблені і впроваджені у практику гідрометеослужби України та інших організацій нові фізико-математичні моделі: довгострокового прогнозу (ДПП), рівня озону в атмосфері, процесів перенесення і розсіювання забруднень в нижньому шарі атмосфери, розвитку конвекції в денний час при поглинанні аерозолями сонячної радіації.

У відділі кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ під керівництвом д.ф.-м. н.Мартазінової В.Ф. продовжуються роботи по вирішенню однієї з найважливіших проблем метеорології – розвитку методів ДПП. Метод ДПП з деталізацією за погодними умовами усередині прогнозованого місяця   впроваджено в оперативну практику по території України; інші моделі проведено в Антарктиці. По цій тематиці захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій.

На кафедрі метеорології та кліматології ОДЕКУ, яку очолює проф., к.геогр.н. Івус Г.П., наукові роботи стосуються:

  • проблем дослідження умов утворення та прогнозування небезпечних явищ на території України в умовах змін клімату; захищено 10 кандидатських дисертацій;
  • розв’язання наукової проблеми, щодо визначення посухи, як комплексного явища, яке формується під дією відповідного температурно-вологісного режиму в умовах певних циркуляційних атмосферних процесів (роботи д.геогр.н. Семенової І.Г.);
  • розробки науково-прикладного напряму завдань, діагнозу і прогнозу мезомасштабної атмосферної циркуляції та розсіювання домішок над територією України у граничному шарі атмосфери (д.ф.-м.н. проф. Степаненко С.М., к.геогр.н., доц. Волошин В.Г. та їх учні);
  • виявлення нелінійної взаємодії між головними глобальними структурами (Арктичні, Південні та Антарктичні коливання) віддалених зв’язків, що дозволяє їх використання для моделювання клімату як системи динамічних осциляторів (д.геогр.н., проф. Хохлов В.М. та його учні);
  • дослідження особливостей циркуляційних процесів у високих широтах південної півкулі та їх зв’язку з процесами в океані та змінами за часом загальної концентрації озону, а також відгуків аномалій характеристик клімату східно-європейського регіону на процеси взаємодії в системі атмосфера-океан (д.т.н., проф. Школьний Є.П. та його учні).

Робота членів колективу під керівництвом д.геогр.н. Іванова С.В. у провідних світових наукових центрах і участь в міжнародних проектах по програмах Enviro-HIRLAM і HARMONIE в співпраці з провідними Європейськими оперативними центрами (ECMWF, FMI, DMI) дозволили провести комплексні та системні дослідження в області чисельного моделювання фізики і динаміки атмосферних процесів.

Дослідження науковців в КНУ ім.Т.Шевченка д.ф-м.н., проф. Міліневського Г.П., к.ф-м.н. Грицая А.В., та к.ф-м.н. Євтушевського О.М. стосуються змін загального вмісту озону в атмосфері антарктичного регіону та середніх широт північної півкулі, в тому числі в Україні.

Виявлені часові відмінності в розвитку річного циклу озону та їх зв’язок з аномаліями атмосферної циркуляції у тропосфері та стратосфері.