«

»

СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Манукало В.О., к.техн.н., Ковальська Л.Г., Митник Т.Г.

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та  НАН України


Вступ. На гідрометеорологічну діяльність розповсюджується дія законодавства України, яке врегульовує питання розроблення та впровадження стандартів, технічних регламентів, інших нормативних документів у відповідній сфері діяльності.

Питання стандартизації в галузі метеорології, кліматології та гідрології на міжнародному рівні є важливим напрямків діяльності Всесвітньої метеорологічної організації. Так, в Конвенції ВМО відмічається, що однією з цілей організації є «…сприяти стандартизації метеорологічних та інших пов’язаних спостережень, та забезпечити уніфіковане видання даних спостережень і статистичних даних».

Пріоритетним завданням гідрометеорологічної служби України є впровадження нових технологій спостережень, прогнозування та забезпечення. Це вимагає розроблювання відповідних стандартів, інших нормативних документів (далі — НД), які регулюють всі технологічні ланки гідрометеорологічної діяльності – від первинних вимірювань до забезпечення споживачів продукцією та послугами. Головним розроблювачем НД протягом останніх 20 років є Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України.

Мета доповіді — представити результати роботи з розроблювання НД та окреслити нові завдання з огляду на прийняття Закону України «Про стандартизацію», який набув чинності в січні 2015 року.

Виклад основного матеріалу. Розроблювання НД здійснювалось в УкрГМІ у рамках планової наукової тематики на підставі:

  • перспективних планів підготовки НД у галузі гідрометеорології;
  • відповідних річних планів, сформованих на підставі перспективних планів, з уточненням першочергових потреб служби.

Для забезпечення досліджень було створено невеликий науковий колектив, який до 2014 р. очолював д.техн.н., проф. Максимов В.С. До досліджень залучались також наукові працівники структурних підрозділів УкрГМІ, а також висококваліфіковані фахівці гідрометеорологічних організацій, які є методичними центрами з окремих напрямків діяльності.

За зазначений період було розроблено:

  • 18 державних та галузевих стандартів на терміни та визначення основних понять в окремих розділах гідрометеорології, а також з питань,
  • що визначають загальний порядок розроблення НД у сфері гідрометеорологічної діяльності;
  • 25 НД, що регламентують проведення спостережень, включаючи питання метрології, а також проведення вимірювань та лабораторного контролю за параметрами забрудненням природного середовища;
  • шість НД, які впорядковують порядок та форми забезпечення користувачів гідрометеорологічною інформацією, прогнозами та попередженнями;
  • три НД , що врегульовують правила безпеки та охорони праці під час проведення гідрометеорологічних спостережень і робіт;
  • один НД з оцінювання економічної ефективності гідрометеорологічної інформації та прогнозів та впровадження економічних важелів у діяльність гідрометеорологічної служби;
  • пакет НД із системи управління якістю метеорологічного обслуговування авіації, який нараховує одну настанову, п’ять процедур, сім методик та дві інструкції.

Усі НД у встановленому порядку впроваджено в діяльність гідрометеорологічних організацій.

В 2017 році завершується розроблювання ще трьох НД.

Новий етап зі створення НД у сфері гідрометеорологічної діяльності розпочався з прийняттям нового Закону України «Про стандартизацію». Закон розроблено з метою удосконалення правових та організаційних  засад національної стандартизації та приведення її у відповідність з європейською моделлю. Згідно з цим законом, протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають переглянути чи скасувати свої галузеві НД, прийняті до набрання чинності цього закону, а також стандарти колишнього СРСР.

Введення в дію цього закону вимагає перегляду організаційних та методичних засад роботи із створення НД у сфері гідрометеорологічної діяльності. Законом надано більші права суб’єктам стандартизації у формуванні власної політики в цій галузі, зокрема, щодо визначення рівнів нормативних документів, тобто, віднесення їх до національних, які слід надавати на затвердження  національному органу із стандартизації, або – до таких, які може приймати певна організація, визначена центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Зараз наказом директора Українського гідрометцентру створено робочу групу із представників управління гідрометеорології ДСНС України, Українського гідрометцентру, Центральної геофізичної обсерваторії, УкрГМІ, яка повинна сформувати перспективний план перероблювання НД та підготувати пропозицій щодо організації в цілому подальшої роботи з цього важливого напрямку гідрометеорологічної діяльності.