«

»

РОЛЬ МОРСЬКОЇ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ У РЕГІОНАЛЬНИХ КЛІМАТОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ільїн Ю.П., д.г.н.

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України


Основою інтегрованого управління прибережною смугою моря є урахування змін клімату та екологічного стану задля сталого соціально- економічного розвитку. Важливим постійно діючим джерелом відповідної інформації в Україні, є морська та гирлова мережа гідрометеорологічних спостережень.

На узбережжі Чорного та Азовського морів, у протоках і морських гирлах річок Україна має загалом 36 пунктів регулярних спостережень, з яких 22 — морські станції з 8-строковими метеорологічними спостереженнями і 19 морських постів (5 у складі станцій), що виконують гідрологічні спостереження 2-4 рази на добу. 8 закладів морської і гирлової мережі виконують планові експедиційні роботи у прибережних акваторіях. Відбираються проби води та донних осадів для визначення їхнього хімічного складу і оцінки вмісту забруднюючих речовин.

На сьогодні (після анексії Криму) морська гідрометеорологічна мережа України налічує 22 підрозділи (10 станцій, 12 постів). Спостереження за якістю морських вод прибережної смуги проводять 6 закладів мережі у північно-західній частині Чорного моря і на північному узбережжі Азовського моря.

Не дивлячись на значну застарілість технічних засобів, система морських спостережень України дозволяє проводити на високому рівні дослідження гідрометеорологічного режиму морів та його трансформацій в умовах глобальних змін клімату. На основі даних морської мережі  створено довідникові посібники щодо сучасного гідрометеорологічного режиму морів [1, 2] та відповідні розділи атласів [4]. Виконано цикл робіт щодо аналізу кліматичних змін гідрометеорологічного режиму узбережжя та дослідження впливу змін клімату на фундаментальні океанологічні процеси у Чорному та Азовському морях [3]. Дані гирлових та морських берегових спостережень є базою діючої методики довготривалого моніторингу водного балансу цих морів [5].

Дані експедиційних досліджень у прибережній смузі лягають в основу щорічників якості вод морів та гирлових областей за гідрохімічними показниками, національних доповідей про стан довкілля, використовуються для наукового аналізу екологічного стану морів та їхніх регіонів (наприклад, [7]).

Стале функціонування морської гідрометеорологічної мережі дозволить і у подальшому, окрім  обслуговування споживачів оперативною інформаційною продукцією, забезпечувати гідрометеорологічні та екологічні дослідження прибережної смуги морів. Для цього необхідно на державному рівні вирішити головні проблеми – фінансування поточної діяльності мережевих підрозділів, технічне переоснащення та забезпечення кваліфікованими кадрами.

Одним з напрямків подолання проблеми застарілого обладнання є упровадження автоматизованих вимірювальних комплексів для берегових станцій і малих експедиційних суден, які, незважаючи на фінансові та інші труднощі, виконують регулярний моніторинг прибережної смуги морів. Досвід експериментальної експлуатації таких комплексів у типових умовах морської гідрометеостанції узагальнено в роботі [6].


Список використаної літератури

  1. Гидрометеорологические условия морей Украины. Том 1: Азовское море / [Ю.П. Ильин, В.В. Фомин, Н.Н. Дьяков, С.Б. Горбач]. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 402 с.
  2. Гидрометеорологические условия морей Украины. Том 2: Черное море / [Ильин Ю.П., Репетин Л.Н., Белокопытов В.Н. и др.]. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. – 421 с.
  3. Ільїн Ю.П. Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України //   Автореф.  дис.  …  доктора   геогр.  наук  /  спец.      00.09
  4. «Метеорологія,  кліматологія,   агрометеорологія».  –    К:   КНУ    ім. Т.Шевченка, 2016. – 32 с.
  5. Ільїн Ю.П., Белокопитов В.М., Долотов В.В. та ін. Розділ 3: Кліматичні умови // Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів. – К.: Держгідрографія, 2009. – С. 59-87.
  6. Ильин Ю.П., Симов В.Г., Репетин Л.Н. Проблемы и перспективы мониторинга водного баланса Черного и Азовского морей // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. — Севастополь: ЭКОСИ- Гидрофизика, 2010. – Вып. 22. – С. 171-181.
  7. Репетин Л.Н., Ильин Ю.П., Зима В.В., Долотов В.В. Экспериментальная автоматизированная система гидрометеорологических измерений и обработки данных для береговых станций // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь: МГИ и ОФ ИнБЮМ НАНУ, 2005. – Вып. 12. – С. 506-524.
  8. Oil spill accident in the Kerch Strait in November 2007 / A. Korshenko, Y. Ilyin, V. Velikova (eds.) // Black Sea Commission Publications. – Moscow: Nauka, 2011. – 288 p.