«

»

КЛІМАТОЛОГІЯ СЕЗОННИХ ПОСУХ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

Семенова І.Г., д.геогр.н.

Одеський державний екологічний університет


В дослідженні з використанням п’яти індексів посух – гідротермічного коефіцієнту Селянинова (ГТК), індексу посушливості Педя (Sa), індексу суворості посух Палмера (PDSI), стандартизованих індексів SPI та SPEI, – виконано порівняльний аналіз щодо їх інформативності і узгодженості у виявленні посух. На базі цього аналізу створено каталог сезонних посух для основних агрокліматичних зон України за період 1995-2012 рр.

Для сумісної інтерпретації різнорідних індексів їх критерії, що вказують на посуху, зведено до одноманітного вигляду в умовних позначках інтенсивності посухи від 0 до 4 (табл. 1). Сезоном з посухою вважався такий, в якому щонайменше чотири індекси з п’яти вказували на наявність посухи будь-якої інтенсивності. Вегетаційний період умовно був поділений на три сезони, які є важливими в агрометеорологічному забезпеченні: весняно-літній (квітень-червень), літній (червень-серпень) та літньо-осінній (серпень-жовтень).

Таблиця 1 – Узагальнені категорії посух за критеріями різних індексів в каталозі посух

 

Значення індексу Категорія посухи

Умовна позначка посухи

ГТК Sa SPI, SPEI PDSI

0,00…0,99

-0,99…-0,01

Початок сухого періоду

0

0,70…1,00 1,00…1,99 -0,99…0,00

-1,99…-1,00

М’яка 1
0,51…0,69 2,00…2,99 -1,49…-1,00 -2,99…-2,00 Помірна 2
0,40…0,50 ≥ 3,00 -1,99…-1,50 -3,99…-3,00 Сильна 3
≤ 0,39 ≤ -2,00 ≤ -4,00 Екстре- мальна 4

 

Аналіз просторово-часового розподілу сезонних посух за даними каталогу показав, що досліджуваний період характеризувався переважанням весняно-літніх посух, а, загалом, по всім агрокліматичним зонам посушливими виявилися вегетаційні періоди 2007, 2009 та 2012 рр.

В Степу зафіксовано по 7-8 агрометеорологічних посух в кожному сезоні. Протягом всього вегетаційного періоду посухи спостерігалися в трьох роках – 2007, 2009 та 2012 рр. При цьому, найбільш інтенсивною виявилася посуха 2007 р., яка досягала критеріїв сильної та екстремальної навесні та влітку.

В Лісостепу кількість весняних та літніх посух декілька скорочується, порівняно зі Степом, – до 5-6, особливо в показниках гідротермічного коефіцієнту. Загалом, найбільш посушливими видалися 1999 та 2009 рр., коли протягом всього вегетаційного періоду спостерігалася посуха, переважно слабкої інтенсивності. В 2007 та 2012 рр. помірна посуха охопила весняний та літній сезони.

В Поліссі, як й на решті території України, весняно-літні посухи переважають над посухами літнього періоду, але їх часовий розподіл відрізняється від південних агрокліматичних зон. В літній період в Поліссі спостерігалося всього три посухи – м’які в 1999 та 2008 рр. і переважно помірна в 2002 р. В літньо-осінній сезон в Поліссі кількість посух дорівнює весняному періоду. Загалом, в Поліссі найбільш посушливим виявилися вегетаційні періоди 2000, 2007 та 2011 рр.

Оцінка тісноти статистичного зв’язку між п’ятьма індексами посух за допомогою множинної кореляції показала, що найвищі значення коефіцієнтів кореляції (r) між сезонними показниками спостерігаються в Степовій зоні, а також у весняний і літній періоди. В усіх зонах найтісніший зв’язок виявлений між індексом Педя та стандартизованим індексом SPEI, взятим на масштабі три місяці: коефіцієнти кореляції досягають в Степу   -0,96…-0,97 навесні та влітку і знижуються до

-0,78…-0,82 в Поліссі влітку та восени. ГТК добре корелює майже з усіма індексами, при цьому найтісніший зв’язок (r понад |0,90|) спостерігається в літній період з індексом посушливості Педя (r = -0,95). Індекс Палмера, загалом, має найнижчі коефіцієнти кореляції з іншими параметрами в усіх агрокліматичних зонах. В Поліссі загальна тіснота кореляційного зв’язку між індексами посух найслабша та досить різнорідна по сезонах.

Стандартизований індекс опадів SPI, рекомендований Всесвітньою метеорологічною організацією до використання в  якості  єдиного показника посух національними метеорологічними службами, має високу тісноту кореляційного зв’язку з ГТК в Степовій зоні протягом всього вегетаційного періоду, та протягом весни і літа в Лісостепу та Поліссі. При цьому, кількість та інтенсивність посух, що виявляється за допомогою SPI, знаходиться в середніх межах порівняно з іншими індексами, і має меншу зональну мінливість, на відміну від ГТК. Тому можна рекомендувати доповнювати аналіз посух за індексом ГТК стандартизованим індексом опадів SPI, який легко обчислюється по станції за наявності довготривалих часових рядів спостережень по опадах.