«

»

ЗМІНИ ПОЛЯ ОПАДІВ ЗА ДАНИМИ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Паламарчук Л.В.1,2, к.г.н., Краковська С.В.1, к.ф.-м.н., Білозерова А.К.1,3, Шпиталь Т.М.1

1Український гідрометеорологічний інститут

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3Український гідрометеорологічний центр


У сучасних наукових публікаціях показано ефективність дослідження змін кліматичних показників з використанням регіональних кліматичних моделей (РКМ), зокрема і для Одеської області [1, 2]. РКМ базуються на системі математичних рівнянь, що представляють основні фізичні процеси в кліматичній системі, а розрахунки проводяться з початковими та граничними умовами з моделей загальної циркуляції атмосфери та океанів. Результати верифікації даних, отриманих в чисельному моделюванні для сучасного періоду, що проводилися раніше авторами [3], показали, що похибки модельних даних незначні і свідчать про задовільну достовірність отриманих результатів. Крім того, точність прогнозування збільшується при використанні ансамблю РКМ, коли отримують усереднені за ансамблем моделей результати та зменшують вплив систематичних похибок окремих моделей. Зменшуються похибки і при проведенні усереднення результатів за площею вибраного регіону, коли фільтрується природна просторова та часова мінливість кліматичних показників. Для побудови кількісних проекцій середніх місячних та середніх річних сум опадів для досліджуваного регіону використано оптимальним ансамбль з чотирьох РКМ, які були задіяні у проекті ENSEMBLES, а саме моделі – REMO, RRCM, RCA3-BCM та RCA3-ECHAM5 [3].

Розрахунки проекцій змін поля опадів в межах Одеської області на період з 2011 по 2100 роки мали певні труднощі у зв’язку з незначною площею регіону та досить тривалим періодом прогнозування. Розрахунки РКМ усереднювалися за визначеним ансамблем на найближчу (2011-2030 рр.), середню (2031-2050 рр.) та віддалену (2081-2100 рр.) перспективи та визначалися відхилення відповідних значень відносно сучасного (контрольного) періоду 1991-2010 рр. Для прикладу наведемо результати для періоду 2011-2030 рр. (табл.).

За результатами розрахунків у період найближчого майбутнього 2011- 2030 рр. очікуються досить неоднорідні зміни річних сум опадів за територією  області: від зменшення на -13мм до збільшення на 12мм, або ±3%, з усередненим значенням -4мм, або -1%. Усереднені зміни місячних сум опадів складають ±6мм, але при цьому можна відзначити суттєву просторово-часову мінливість змін від зменшення на -11мм до збільшення на 10мм. Зменшення місячних сум опадів у межах всієї області отримано з серпня до жовтеня включно та у лютому місяці.

Таблиця

Проекції середньомісячних та середньорічних сум опадів для періоду 2011-2030 рр. (Одеська область)

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Рік

Середньомісячні  та середньорічні суми опадів, мм, для періоду 2011-2030 рр.

макс 39 32 43 48 49 58 70 52 48 38 48 48 545
С 30 27 37 33 40 43 43 35 39 29 42 39 436
мін 14 14 27 19 23 26 21 23 22 19 28 25 263

Середньоквадратичне відхилення, мм

19,8 17,1 18,5 16,2 31,7 21,4 34,1 22,6 26,4 19,4 26,8 26,6 62,7

Зміни кількості опадів, мм

макс 4 -0 10 9 5 2 3 -1 -3 -1 4 7 12
С 0 -2 6 4 0 -3 -0 -6 -6 -3 2 3 -4
мін -2 -4 4 2 -3 -7 -3 -9 -11 -5 -0 0 -13

Довірчі інтервали, ± мм

макс 10 6 11 9 16 20 24 9 12 8 12 16 108
С 8 4 9 5 9 10 11 5 6 4 9 13 79
мін 5 2 6 3 1 3 2 2 2 1 4 9 40

Зміни кількості опадів, %

макс 11 -1 31 24 12 3 9 -3 -6 -4 12 20 3
С 0 -8 18 13 1 -6 -0 -14 -13 -11 5 9 -1
мін -12 -13 11 6 -8 -11 -5 -25 -20 -15 -0 0 -3

Найсуттєвіше зменшення опадів прогнозується у серпні на -14% (від -25% до -3%) або відповідно  на -6мм (від -9мм до -1мм). Такі зміни перевищують отримані довірчі інтервали, тобто, їх ймовірність більша за 95%. Зменшення опадів, що дорівнюють усередненому довірчому інтервалу ±6мм, отримано у вересні, що свідчить про високу ймовірність цих змін. У холодне півріччя середні місячні суми опадів переважно збільшуватимуться, максимально у березні від 4мм до 10мм, або від 11% до 31%.


Список використаної літератури

  1. Краковська С.В., Білозерова А.К., Паламарчук Л.В. Проекції  регіональних кліматичних характеристик у ХХІ столітті за даними моделювання (на прикладі Одеської області) // Фізична географія та геоморфологія. Науковий збірник / Київський національний університет  ім. Т.Г.Шевченка. – 2015. – №2(78). – С. 129–136.
  2. Шпиталь Т.М., Краковська С.В., Гнатюк Н.В. Проекції кліматичних характеристик Одеської області впродовж ХХІ ст. // Вестник ГМЦ ЧАМ. – №1 (19) – 2016. – С. 33-51.
  3. Krakovska S., N. Gnatiuk, L. Palamarchuk, I. Shedemenko. The best ensembles of RCMs for climate change projections in Ukraine // Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-1028-3, 2013.