«

»

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЗАМОРОЗКІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Клок С.В., к.г.н., с.н.с.

Український гідрометеорологічний інститут


Наслідками глобальних змін клімату являються, у тому числі, перерозподіл, збільшення повторюваності та інтенсивності небезпечних явищ погоди, які безпосередньо впливають на життєдіяльність людини [6]. Тому останні десятиліття вимагають від науковців проведення невідкладного, швидкого та поглибленого аналізу даних спостережень з метою відпрацювання конкретних ефективних управлінських  рішень. Серед небезпечних явищ погоди заморозки посідають значне місце, адже, на фоні глобального потепління, відповідно, зміщення термінів виникнення, їх негативний вплив може підсилюватись [1-3].

Відомо, що екстремуми температури повітря є набагато інформативнішими характеристиками термічного режиму атмосфери, ніж осереднені її значення [4]. В роботі використано дані спостережень за мінімальною температурою повітря – проведено аналіз днів зі значеннями, нижче 2ºС, по 186 станціях України за період з 1991 по 2014 роки.

Очевидно, що найбільш негативного впливу від заморозків зазнає сільське господарство – явище може призводити до суттєвого зниження урожайності або ж до загибелі овочевих, плодових та ін. культур. Рис.1 демонструє збільшення на території України впродовж останнього десятиріччя посівних площ озимих [5], урожайність яких суттєво залежить від заморозків.

Рисунок.1 Сумарні посівні площі озимих (тис.га) по території України за період 2002-2015 рр. та їх апроксимація поліноміальним трендом.

Збільшення посівних площ озимих відбулося на заході та півдні країни, а також незначною мірою на території Вінницької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Проведений аналіз виявив динаміку змін кількості днів з температурою повітря, меншою 2°С у квітні, травні та вересні – рис.2.

Рисунок 2 Динаміка кількості холодних днів (нижче 2ºС) по території України за період 2002-2015 рр. у вересні, травні та квітні місяці

Спостерігається тенденція зменшення кількості холодних днів у вересні місяці. Травень є нестійким перехідним місяцем, зі значною кількістю холодних днів — в окремі роки. У квітні кількість таких днів є стабільно високою, особливо на початку та в кінці місяця. Певне зменшення холодних днів у квітні спостерігалось в останні декілька років (2011-2013 рр.), що не може розглядатись як стійка тенденція.


Список використаної літератури

  1. Дати переходу температури повітря в Україні за сучасних умов клімату/ За ред. В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко // – К., 2010 – 304 с.
  2. Кобзистий П.І. Особливості синоптичних процесів в Україні / П.І. Кобзистий // Навчальний посібник – К., 2002 – 88 с.
  3. Осадчий В.І. Динаміка температури повітря в Україні за період інструментальних метеорологічних спостережень/ В.І.Осадчий, В.М. Бабіченко, Ю.Б. Набиванець, О.Я. Скриник // – К., Ніка-Центр – 2013 – С.219-255.
  4. Хромов С.П. Метеорология и климатология / С.П. Хромов, М.В. Петросянц // – Издательство московського университета – 2001 – 528с.
  5. ukrstat.gov.ua/
  6. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/