«

»

СУЧАСНА ДИНАМІКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ В ОСНОВНІ ТА ПЕРЕХІДНІ СЕЗОНИ РОКУ

Гончарова Л.Д., к.геогр.н., доцент, Косолапова Н.І., аспірант, Лютеноко П.С., магістр, Климюк В.І., магістр

Одеський державний екологічний університет


Сучасний стан режиму тепла та вологи будь-якої території і особливо прогнозування тенденцій їх змін на майбутнє є досить актуальними проблемами кліматології.

Вивчення сучасних коливань клімату має не тільки велике наукове, але й практичне значення, оскільки це призводить як до сприятливих, так і до несприятливих соціально-економічних наслідків.

Дослідження останніх десятирічь вказує на те, що зміни регіонального клімату відбуваються досить швидко і є інтегральним відбиттям взаємодії всіх ланок кліматичної системи нашої планети.

Оскільки особливо суттєві зміни клімату за останні десятиріччя спостерігаються у помірних широтах Північної півкулі, тому розглядалась територія в секторі 40-60° півн. ш. та 20-44° сх. д.

Для реалізації поставлених наукових задач були використанні середньомісячні значення температури повітря та атмосферного тиску біля поверхні землі в 144-х вузлах регулярної сітки точок 2°×2° реаналізу даних «ERA-INTERIM» за період з 1979 по 2013 рр. за всі місяці основних та перехідних сезонів року.

Температура повітря, як одна з основних метеорологічних величин, визначає характер та режим погоди, впливає на життєдіяльність людини. Найбільш загальною характеристикою температурного режиму є середня річна температура повітря. Вона доповнюється середніми місячними значеннями, які дозволяють оцінити її річних хід, час настання максимуму  і мінімуму, амплітуду коливань температури та аномальні відхилення її значень від багаторічного середнього значення.

Тому спочатку для вказаної території були визначені середні значення для цієї кліматичної характеристики за вказаний багаторічний період та середні значення за окремі десятиріччя: 1981-1990 рр., 1991-2000 рр. і 2001-2010 рр.

На другому етапі дослідження визначались аномалії середньомісячної температури повітря біля поверхні землі як різниця значень середніх за період 1979-2013 рр. та середніх за певне десятиріччя. Від’ємні аномалії температури вказують на зростання середньомісячної температури в окремих регіонах, а додатні – навпаки.

Територія Східно-Європейського сектору характеризується різноманітними температурними умовами, але розподіл температури повітря біля поверхні землі орієнтований у напрямку переважаючої маси. На заході він має меридіональний напрямок, на півдні – широтний, у центральних районах сектору, що досліджується – проміжний напрямок, залежний від потужності циркуляції атмосфери, радіаційного режиму у визначений сезон року, а також особливостей фізико-географічних умов. Вплив кожного з них протягом року є складним і різноманітним, що спричиняє значні температурні контрасти на території Східно- Європейського регіону.

Дослідження динаміки температурного режиму, яке проведено за багаторічними даними різних періодів осереднення, свідчать про неоднозначність цих змін в різні пори року і в різних районах сектору дослідження наприкінці ХХ-го та на початку ХХІ-го століть.

Співставлення багаторічних режимів температури повітря в січні та липні за різні періоди осереднення свідчать про те, що внесок змін температур цих місяців у зміни континентальності клімату в різних частинах сектору неоднозначний.

Аналіз динаміки температурного режиму за зимовий сезон дозволяє стверджувати, що від першого до третього десятиріччя температура повітря біля поверхні землі майже на всій території зросла у середньому на 1 °С.

У літній сезон на протязі трьох окремих десятирічь середньомісячна температура повітря на більшій частині території зросла у порівнянні з багаторічним режимом; найвищі температурні аномалії спостерігалися у третьому десятиріччі (до -2,0 °С).

Аналіз динаміки температурного режиму у весняний та осінній сезони за три десятиріччя показує, що температура повітря біля поверхні землі зростала майже по всьому Східно-Європейському секторі (особливо це відчутно в період 2001-2010 рр.).

Проаналізувавши і порівнявши багаторічні поля температури повітря за два перехідні сезони, можна сказати, що весняний сезон періоду 1979- 2013 рр. відбулось підвищення температури повітря в північних регіонах України. Порівнявши осінній сезон періоду 1979-2013 рр. з кліматичною нормою можна констатувати, що температура повітря біля поверхні землі на території України залишається в межах норми.

Використання достатньо великої кількості даних за декілька останніх десятиліть дозволило побудувати вірогідні статистичні моделі у вигляді карт розподілу основної кліматичної характеристики, які на наш погляд, більш детально представляють динаміку температурного режиму Східно- Європейського регіону у порівнянні з опублікованими раніше картами провідних науковців.