«

»

НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ МЕТЕОРОЛОГІЇ ТА КЛІМАТОЛОГІЇ ОДЕКУ ТА ЇХ РОЛЬ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Івус Г.П., к.геогр.н., проф., Хоменко Г.В., к.геогр.н., доц., Семергей-Чумаченко А.Б., к.геогр.н., доц.

Одеський державний екологічний університет


В науково-технічній революції, яка відбувалась з середини 40-х років минулого століття, значна роль належить вченим-метеорологам.

Великим досягненням в області теоретичної та експериментальної метеорології сприяли такі фактори, як розвиток аерологічної мережі, що з’явилося джерелом нової інформації про стан атмосфери  в різних її шарах і визначило поширення синоптичних досліджень. Поряд з цим використання ефективних методів аналізуекспериментальних даних (зокрема, статистичних методів) дозволяло вченим виявляти важливі закономірності у розвитку атмосферних процесів різних масштабів. І нарешті розвиток чисельних методів розв’язання нелінійних задач надав вченим можливість вивчати не тільки фізику утворення  атмосферних  рухів різних масштабів, а і складні умови їх взаємодії.

Успіхи метеорологічної науки надихали вчених на неперервну роботу в окремих її областях, що привело до формування наукових шкіл в науково-дослідних інститутах та навчальних закладах.

В 60-ті роки в Одеському гідрометеорологічному інституті багато уваги приділялося вивченню локальних метеорологічних процесів , які суттєво впливають на формування погоди і клімату певних географічних районів, тобто опановувалися нові для того часу наукові напрями в метеорології – мезометеорологія та мезокліматологія.

Ініціатором і організатором цих досліджень був завідуючий кафедрою

«Общая метеорология» Бурман Еммануїл Аронович. Ним були організовані чисельні експедиції для дослідження гірсько-долинної циркуляції на Північному Кавказі, фенів в Карпатах, бризової циркуляції на узбережжі Чорного моря. Монографія Е.А. Бурмана, яка присвячена місцевим вітрам не тільки на території СРСР, а і навсіх континентах, крім Австралії,  містить енциклопедичні відомості про умови утворення та структуру мезомасштабних циркуляцій в різних фізико-географічних районах і тому залишається актуальною і в теперішній час і цитується багатьма зарубіжними вченими.

В  дослідженнях  за  тематикою  наукової  школи,  яку  очолював   Е.А. Бурман, активну участь приймали студенти, аспіранти, а також асистенти та викладачі кафедри метеорології. Багато хто з них захистили кандидатські дисертації: Івус Г.П., Зоріна Г.І., Борисова С.В., Іванова С.М., Катеруша Г.П., Тінгаєва Г.О., Ємшанова Н.В.

В теперішній час школу очолює професор, к. геогр. н. Івус Г.П., під керівництвом якої захищено вже 10 кандидатських дисертацій. Всі роботи виконані в рамках науково-дослідних тем, які розробляються на кафедрі в останні роки, і стосуються проблем дослідження умов утворення та прогнозування небезпечних явищ погоди на території України в умовах змін клімату.

До учнів Е.А. Бурмана можна віднести талановитих  вчених професорів ОГМІ Шнайдмана В.А., Тарнопольського А.Г., Ківганова А.Ф., під керівництвом яких розвивались нові напрями метеорологічної науки. такі як гідродинамічне моделювання атмосферних процесів в граничному шарі атмосфери, дослідження атмосферних фронтів та процесів циклогенезу. За цими темами захищені кандидатські дисертації багатьма аспірантами, в тому числі і зарубіжними. Аспіранти А.Ф. Ківганова, Хохлов В.М. і Семенова І.Г. захистили вже і докторські дисертації, їх наукові інтереси пов’язані з сучасними актуальними проблемами щодо змін кліматичних умов на земній кулі та їх наслідків.

Засновником другої наукової школи на кафедрі метеорології та кліматології  є  доктор   географічних   наук,   професор   Шнайдман В.А. В теперішній час школу очолює доктор фізико-математичних наук, професор Степаненко С.М.

Науковцями кафедри в рамках зазначеної наукової школи, виконуються дослідження в багатьох напрямках: розробка методик дослідження складних природних процесів в прикордонних шарах атмосфери і океану (моря) на основі теорії геофізичного шару, визначення ролі мезомасштабних і конвективних процесів в циркуляції атмосфери: дистанційне зондування і моделювання з високим просторовим розділенням; прогноз змін стану регіонального клімату, оцінка вразливості та адаптація галузей економіки України до змін клімату, оцінка впливу екстремальних атмосферних явищ на окремі галузі економіки України в умовах змін клімату; розробка та вдосконалення методів прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосфери над промисловими районами міст; метеорологічні складові екологічних ризиків систематичного забруднення атмосфери; кількісні характеристики циркуляційного та турбулентного режиму граничного шару атмосфери Північного Причорномор’я для цілей вітроенергетики.

Під керівництвом вчених кафедри студенти виконують наукові роботи на конкурси, виступають з доповідями на звітних студентських конференціях та конференціях молодих вчених (в тому числі на Всеукраїнських та міжнародних), публікують статті в наукових журналах.

Все це сприяє поглибленню знань студентів, розширенню їх ерудиції  в області метеорологічної науки і, таким чином, покращує якість підготовки спеціалістів.